Nightduke

54 teksty – auto­rem jest Nightdu­ke.

Nie po­win­niśmy używać słów "nig­dy" i "zaw­sze" - one brzmią tak pas­kudnie ostatecznie... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 6 marca 2011, 11:18

Ciężko wy­magać burżuaz­ji uczu­ciowej gdy bu­ry łeb do ziemi przygina... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 marca 2011, 10:01

Mo­men­ta­mi nasz ko­lej­ny ruch na szachow­ni­cy życia spro­wadza się do poszu­kiwa­nia szpa­ry poz­wa­lającej wyśliznąć się spo­między za­cis­kających się ścian TU i TERAZ... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 28 lutego 2011, 10:50

Nasze prob­le­my nie ty­le są na miarę naszych możli­wości, co raczej na miarę naszych potrzeb. 

aforyzm dnia z 27 sierpnia 2017 roku
zebrał 90 fiszek • 24 lutego 2011, 16:18

Jed­nym z bar­dziej po­pular­nych zajęć w dzi­siej­szych cza­sach jest pros­ty­tuc­ja ideowa. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 lutego 2011, 17:21

...I znajdą się dążący upar­cie do mo­men­tu, w którym do­konam de­fenes­trac­ji resztek po­zytyw­nych uczuć żywionych ku nim, a przyczyn dążeń tych nie sposób odnaleźć... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 15 stycznia 2011, 11:50

Przeszłość przep­la­ta się nieod­wra­cal­nie z przyszłością. Dla­tego o tym, co przeszłe na­leży pa­miętać, ale nie rozpamiętywać... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 stycznia 2011, 10:22

Kpi­na cier­niem ubo­giego umysłu... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 17 grudnia 2010, 14:12

Ideały są po to, by do nich dążyć, a nie po to, by ni­mi być. 

aforyzm
zebrał 254 fiszki • 9 grudnia 2010, 11:50

Ogół boi się szczegółu. Bo w szczegółach tkwi diabeł. Al­bo anioł.


*in­spi­rowa­ne ~Heather 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 grudnia 2010, 23:06

Nightduke

Nightduke

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 sierpnia 2015, 18:52Nightduke wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]